Πρακτική Άσκηση Ι – Περιοδεία

Γενικά

H Πρακτική άσκηση I περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά μαθήματα του 7ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ και διεξάγεται κατά τη διάρκεια του θέρους μεταξύ 6ου και 7ου εξαμήνου. Η Πρακτική Άσκηση Ι περιλαμβάνει περιοδεία διάρκειας δύο εβδομάδων περίπου σε λατομεία, μεταλλεία, μεταλλουργικές μονάδες, μονάδες επεξεργασίας μετάλλων κλπ, και ολοκληρώνεται με την εκπόνηση Εργασίας όπου περιγράφεται μία από τις εγκαταστάσεις που επισκέφθηκαν οι σπουδαστές κατά την περιοδεία.  Στην Πρακτική Άσκηση συμμετέχει το σύνολο των σπουδαστών τη Σχολής.

Καθώς το επάγγελμα του Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργού εξασκείται τόσο σε μονάδες εξόρυξης , σε μεταλλουργικές βιομηχανίες σε κατασκευαστικές εταιρείες όσο και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων ? Μεταλλουργών, πρώτη από όλες τις σχολές των τεχνολογικών ιδρυμάτων της χώρας, έχει εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών την πρακτική άσκηση των σπουδαστών σε σχετικές επιχειρήσεις του χώρου ήδη από το 1953. Τα τελευταία χρόνια το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης επεκτάθηκε σε νέους επαγγελματικούς τομείς, σχετικούς με τα σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα του Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργού όπως την επιστήμη νέων υλικών κ.α. Με τη μέχρι τώρα εξέλιξη της Πρακτικής Άσκησης δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να έλθουν σε στενότερη επαφή με τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η άσκηση αυτή απετέλεσε την απαρχή μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας.

Υπεύθυνοι
Μέλη Αρμοδιότητα
Α. Αδάμ Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Ι/ Συντονίστρια- Υπεύθυνη για Δελτία Βαθμολογίας
Θ. Ροντογιάννη Αν. Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Ι – Υπεύθυνη για Δελτία Βαθμολογίας Π.Α. Ι
Δ. Τριανταφυλλίδου Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Ι

Η Πρακτική Άσκηση της Σχολής συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο