Πρακτική Άσκηση Ι – Περιοδεία

Γενικά

H Πρακτική Άσκηση I εντάσσεται στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ, υπάγεται στα υποχρεωτικά μαθήματα του 6ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ (κωδ. μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: 7237) και διεξάγεται κατά τη διάρκεια του θέρους μεταξύ 6ου και 7ου εξαμήνου.  Η εκτέλεση της Π.Α. Ι από τους φοιτητές πραγματοποιείται μετά τη λήξη της θερινής εξεταστικής περιόδου και έχει διάρκεια κατά μέσο όρο 10 ημερολογιακές ημέρες. Κατά το στάδιο αυτό, κάθε ομάδα φοιτητών επισκέπτεται σύμφωνα με το πρόγραμμα 6 – 7 προκαθορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις σχετικές με το αντικείμενο της Σχολής που βρίσκονται κυρίως στην περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας όπως λατομεία, μεταλλεία, μεταλλουργικές μονάδες, μονάδες επεξεργασίας μετάλλων κ.λ.π, και ολοκληρώνεται με την εκπόνηση Εργασίας όπου περιγράφεται μία από τις εγκαταστάσεις που επισκέφθηκαν οι σπουδαστές κατά την περιοδεία.

Καθώς το επάγγελμα του Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργού εξασκείται τόσο σε μονάδες εξόρυξης , σε μεταλλουργικές βιομηχανίες σε κατασκευαστικές εταιρείες όσο και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων ? Μεταλλουργών, πρώτη από όλες τις σχολές των τεχνολογικών ιδρυμάτων της χώρας, έχει εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών την πρακτική άσκηση των σπουδαστών σε σχετικές επιχειρήσεις του χώρου ήδη από το 1953. Τα τελευταία χρόνια το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης επεκτάθηκε σε νέους επαγγελματικούς τομείς, σχετικούς με τα σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα του Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργού όπως την επιστήμη νέων υλικών κ.α. Με τη μέχρι τώρα εξέλιξη της Πρακτικής Άσκησης δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να έλθουν σε στενότερη επαφή με τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η άσκηση αυτή απετέλεσε την απαρχή μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας.

Υπεύθυνοι
Μέλη Επιτροπής Π.Α. Ι και ΙΙ
Αρμοδιότητα
Ι. Ζευγώλης, Επικ. καθηγητής Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α. Ι
Ζ. Κερασοβίτου Υποστήριξη Π.Α. Ι
Ι. Ζευγώλης, Επικ. καθηγητής Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α. ΙΙ
Α. Μπενάρδος, Αν. Καθηγητής Μέλος επιτροπής Π.Α.
Λ. Τσάμπρας Υποστήριξη Π.Α. ΙΙ

Η Πρακτική Άσκηση της Σχολής συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο