Οδηγίες

Στόχος Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Η Πρακτική Άσκηση ΙΙ (Π.Α. ΙΙ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του 8ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ (κωδ. μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: 7255), διεξάγεται το θέρος μεταξύ 8ου και 9ου εξαμήνου μετα τη λήξη της θερινής εξεταστικής περιόδου κατά τους μήνες Ιούλιο ή Αύγουστο ή Σεπτέμβριο. Οι σπουδαστές μεταβαίνουν σε βιομηχανίες, (μεταλλεία, λατομεία, εργοτάξια τεχνικών έργων, μεταλλουργίες, εργοστάσια διαμόρφωσης μετάλλων και κραμάτων, εργοστάσια παραγωγής λειτουργικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, πυριμάχων και κεραμικών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις απορρύπανσης, κ.λ.π.), εργοτάξια τεχνικών έργων ή αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας με δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στο αντικείμενο της Σχολής.  Οι σπουδαστές μπορούν, επίσης, να μεταβούν σε βιομηχανίες ή εργαστήρια του εξωτερικού μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ.

Η διαδικασία υλοποίησης της Π.Α. ΙΙ περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 1. Στις αρχές κάθε ημερολογιακού έτους αποστέλλεται επιστολή από τον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών στους Φορείς Υποδοχής όπως βιομηχανίες, ΔΕΚΟ, δημόσιες υπηρεσίες, εργοτάξια τεχνικών έργων ή αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας με δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στο αντικείμενο της Σχολής Μ.Μ.Μ. ζητώντας να συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία της σχολής και να προσφέρουν θέσεις Π.Α.ΙΙ στους φοιτητές.
 2. Οι Φ.Υ. εκδηλώνουν το ενδιαφέρον απασχόλησης φοιτητών στις εγκαταστάσεις τους με επίσημη επιστολή που αποστέλλουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ και ενημερώνουν για τον αριθμό θέσεων καθώς και για πιθανές παροχές που προσφέρουν.
 3. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την Π.Α. ΙΙ το θέρος της εκάστοτε ακαδημαϊκής χρονιάς πρέπει :
  • να εγγραφούν στο μάθημα Π.Α.ΙΙ στη Γραμματεία της Σχολής κατά τη περίοδο εγγραφής των μαθημάτων του 8ου εξαμήνου,
  • να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στο σύστημα ΠΡΑΞΙΣ, στη Θεματική Ενότητα «Αιτήσεις» το χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται κάθε φορά.
 4. Παράλληλα οι ως άνω σπουδαστές πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ έως 30/03, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Βεβαίωσης απογραφής από ΕΦΚΑ από οποιοδήποτε υποκατάστημα ΙΚΑ.
 • εντύπo ΙΒΑΝ από τράπεζα (το IBAN πρέπει να έχει το GR και 25 ψηφία) πλήρως συμπληρωμένο σε όλα του τα πεδία και θεωρημένο, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής, (στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός, χορηγείται μια βεβαίωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ στον φοιτητή και ανοίγει έναν καινούργιο λογαριασμό) (συνημμένο αρχείο)
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιάριου τράπεζας του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας).
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Έγγραφο από εφορία ή το TAXIS ή άλλο όπου να φαίνεται η ΔΟΥ του σπουδαστή.

Επιπλέον πριν τις 10 του προηγούμενου μήνα από αυτόν που θα πραγματοποιήσουν  την πρακτική Άσκηση οι σπουδαστές:

 • Θα προσκομίσουν ένα πρωτόκολλο συνεργασίας, το έντυπο του οποίου θα βρουν στην κεντρική ιστοσελίδα της ΠΑ http://praktiki.ntua.gr. υπογεγραμμένο από τους ίδιους και από τον φορέα σε τέσσερα (4) αντίτυπα  που καθώς και να υπογράψουν το Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τον Ειδικό Λογαριασμό Αξιοποίησης Κονδυλίων ΕΜΠ, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ.
 • MONO την ημέρα έναρξης της πρακτικής του άσκησης ή την προηγούμενη ημέρα της έναρξης, θα επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa προκειμένου να συμπληρώσουν όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εισόδου που βρίσκεται στον σύνδεσμο. Τα στοιχεία εισόδου στο σχετικό link είναι το email και ο κωδικός που έχουν παραλάβει από το Κέντρο Υπολογιστών του Πολυτεχνείου.
 1. Στα τέλη Απριλίου πραγματοποιείται συνάντηση του Επιστημονικού Υπευθύνου, του Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου Καθηγητή της Π.Α. ΙΙ, του υπεύθυνου του Γραφείου Π.Α. ΕΜΠ και των φοιτητών προκειμένου να ενημερωθούν για τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων Π.Α. ΙΙ. Οι φοιτητές δηλώνουν στην ίδια συνάντηση σε ποιο φορέα επιθυμούν να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση. Στην περίπτωση που κατά την επιλογή του φορέα υποδοχής από τους φοιτητές ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων του φορέα υποδοχής, εφαρμόζεται συγκεκριμένος αλγόριθμός επιλογής σπουδαστή:

Μ = β1 x χ1 + β2 x χ2 + β3 x χ3

Όπου:

Μ= αριθμός μορίων
β1= 0,45
χ1= ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ           Ίδια κατεύθυνση: 2, Συγγενής Κατεύθυνση: 1,5,  Άλλη κατεύθυνση: 0,5
β2= 0,25
χ2= ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ         Εντοπιότητα: 2,  Άλλη περιοχή: 0,5
β3= 0,30
χ3= ο μέσος όρος του βαθμού των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί επιτυχώς ο σπουδαστής

Ο ως άνω αλγόριθμός έχει επικυρωθεί από την Γ.Σ της Σχολής ΜΜΜ και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Π.Α. ΙΙ.

Στην περίπτωση που οι φοιτητές επιθυμούν να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση σε μια εταιρεία η οποία δεν συνεργάζεται με τη Σχολή ΜΜΜ αλλά σχετίζεται με το αντικείμενο των σπουδών της, η εταιρεία θα πρέπει να στείλει μία επιστολή στο γραφείο Π.Α ΕΜΠ με την οποία θα ενημερώνει τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, ότι ενδιαφέρεται να προσφέρει θέση Πρακτικής Άσκησης ΙΙ καθώς και τις διευκολύνσεις που δύναται να παρέχει. Εάν η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει συνεργαστεί σε προηγούμενο έτος με τη Σχολή, θα πρέπει να συμπεριλάβει και ενημερωτικά στοιχεία για το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται και να  κάνει εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ)

Αφού ολοκληρωθεί η διανομή των θέσεων στους φοιτητές αποστέλλεται απαντητική επιστολή στις εταιρείες ανακοινώνοντας τα ονόματα των φοιτητών που θα απασχοληθούν καθώς και την ακριβή χρονική περίοδο της άσκησης τους. Επιπλέον συντάσσεται Πρακτικό στο οποίο αναγράφονται οι Φορείς Υποδοχής και οι σπουδαστές το οποίο υπογράφεται από την τριμελή επιτροπή της Π.Α. ΙΙ και αναρτάται στην ιστοσελίδα της σχολής για 5 ημέρες για περίπτωση εντάσεων  και εν συνεχεία επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Μετά την κατανομή των θέσεων η εποπτεία  του κάθε σπουδαστή ανατίθεται σε μέλος ΔΕΠ της Σχολής, δηλ. στον Επόπτη Καθηγητή. Ο σχετικός πίνακας ανάθεσης Εποπτών αναρτάται στην ιστοσελίδα της Π.Α.ΙΙ στην ενότητα «Πρόγραμμα» μια εβδομάδα μετα την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης θέσεων Π.Α.ΙΙ στους σπουδαστές. Κάθε Επόπτης έχει την ευθύνη του ορισμού του Ειδικού Θέματος της εργασίας της Πρακτικής Άσκησης, σε συνεργασία με την αντίστοιχη βιομηχανία, και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν, πάλι σε συνεργασία με αυτή. Ο κάθε σπουδαστής έρχεται σε επικοινωνία με τον Επόπτη καθηγητή πριν την έναρξη της Πρακτικής του Άσκησης, προκειμένου να συζητήσει το αντικείμενο άσκησης του.

 1. Η υλοποίηση της Π.Α ΙΙ από τους φοιτητές πραγματοποιείται μετά τη λήξη της καλοκαιρινής εξεταστικής περιόδου η οποία συνήθως ολοκληρώνεται μέχρι τέλη Ιουνίου-μέσα Ιουλίου του ημερολογιακού έτους, οπότε και πραγματοποιείται η μετάβαση των φοιτητών στους αντίστοιχους Φορείς Υποδοχής. Κατά την περίοδο της Π.Α, κάθε φοιτητής απασχολείται καθημερινώς στο προκαθορισμένο Φ.Υ. για ένα μηνα. Σημείωση: Το χρονικό διάστημα της Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχές και όχι διακοπτόμενο.
 2. Ο φοιτητής υποχρεούται να απασχολείται καθημερινώς επί της προσυμφωνηθείσας θεματικής περιοχής και να ακολουθεί το πρόγραμμα εργασιών της επιχείρησης και τις υποδείξεις του υπευθύνου της επιχείρησης για τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας του. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Π.Α., ο αντίστοιχος Επόπτης (μέλος ΔΕΠ) βρίσκεται σε επαφή με τον υπεύθυνο της επιχείρησης για τον έλεγχο της πορείας του φοιτητή και την καθοδήγηση της εργασίας του ενώ κατά περιπτώσεις πραγματοποιούνται επισκέψεις των εποπτών καθηγητών στους φορείς υποδοχής προκειμένου να γίνει έλεγχος της διεξαγωγής της Π.Α. ΙΙ των φοιτητών.
 3. Το αργότερο εως 10 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της Π.Α. ΙΙ οι φοιτητές καταθέτουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ, τα παρακάτω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η ως ανω προθεσμία εμπίπτει στο χρονικό διάστημα που το ΕΜΠ είναι κλειστό λόγω θερινών διακοπών, η ημερομηνία αυτή μετατίθεται την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας του Ιδρύματος.
 • Tη “Βεβαίωση Εκτέλεσης Π.Α. ΙΙ” εις διπλούν πρωτότυπη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Φ.Υ. στον οποίο πραγματοποιήθηκε η Π.Α. ΙΙ. Στη βεβαίωση αυτή αναφέρονται τα αναλυτικά στοιχεία του Φ.Υ., η χρονική περίοδος απασχόλησης του φοιτητή καθώς και το αντικείμενο της εργασίας του κατά τη διάρκεια παραμονής του. Συμπληρώνονται όλα τα ζητούμενα στοιχεία ενώ υπογράφονται από τον επιβλέποντα μηχανικό της εταιρείας με μπλε στυλό (όχι μαύρο) και σφραγίζονται με σφραγίδα της εταιρείας και όχι του μηχανικού στα υποδεικνυόμενα σημεία.
 • Tο “Καθημερινό Δελτίο Εργασίας” όπου αναφέρονται σε καθημερινή βάση αναλυτικά οι εργασίες του φοιτητή. Οι σπουδαστές που μεταβαίνουν εκτός Αττικής πρέπει να αναφέρουν όλες τις ημέρες (και τα σαββατοκύριακα) στο Καθημερινό δελτίο Εργασίας, ενώ εκείνοι που παραμένουν εντός Αττικής, μόνον τις ημέρες που εργάστηκαν (καθημερινές)
 • Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο συντάσσεται από τον σπουδαστή, έκτασης όχι μικρότερης των 3 σελίδων, στο οποίο θα αναφέρεται ο Φορέας Υποδοχής και σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας του, καθώς και το αντικείμενο εργασιών του σπουδαστή κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του.
 • Παραστατικά Οδοιπορικών (όσοι φοιτητές διαθέτουν)
 • Παραστατικά Διαμονής (όσοι φοιτητές διαθέτουν)
 • MONO την ημέρα λήξης ή την επόμενη ημέρα της λήξης της πρακτικής του άσκησης οι σπουδαστές θα επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa προκειμένου να συμπληρώσουν όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εξόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο.

Παραστατικά Οδοιπορικών

Τα έξοδα οδοιπορικών, τα οποία δικαιολογούνται, καταβάλλονται μέσω Τραπεζικού Λογαριασμού (μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρμόδια Επιτροπή Ερευνών), και αφορούν σε εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ και πλοία) ενώ δεν καλύπτονται Έξοδα χρήσης Ι.Χ.. Τα εισιτήρια που καταβάλλονται αφορούν στη μετάβαση στην εταιρεία την πρώτη ημέρα της Πρακτικής Άσκησης ή την προηγούμενη και την επιστροφή την τελευταία ημέρα εκπόνησης της πρακτικής άσκησης ή την επόμενη. Εισιτήρια που αφορούν σε ημέρες διαφορετικές από τις αναφερόμενες δεν αποζημιώνονται.

Προκειμένου να καταβληθούν τα ποσά των οδοιπορικών, είναι απαραίτητο να ισχύουν τα παρακάτω:

 • Τα εισιτήρια θα πρέπει να είναι πρωτότυπα.
 • Όλα τα εισιτήρια θα πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς τους.
 • Στην περίπτωση που τα εισιτήρια έχουν πληρωθεί με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να προσκομίζεται επιπλέον αναλυτική κατάσταση της κάρτας όπου θα εμφανίζεται η χρέωση της κάρτας.

Παραστατικά Διαμονής

Για όσους φοιτητές εκπονήσουν την πρακτική άσκησης εκτός Αττικής, καλύπτονται από τα κονδύλια της Πρακτικής τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο έως 20€ τη βραδιά. Θα πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο / απόδειξη από το ξενοδοχείο / κατάλυμα, το οποίο θα αναγράφει ότι έχει πληρωθεί από το φοιτητή μετρητοίς .To Τιμολόγιο/Απόδειξη θα εκδοθεί στο όνομα του σπουδαστή.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Κάθε σπουδαστής οφείλει να υποβάλει στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, τα σχετικά δικαιολογητικά του ως εξής:

 • Οι σπουδαστές που θα ολοκληρώσουν την Π.Α.ΙΙ στις 31/07/20, πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά το αργότερο έως 30/08/20.
 • Οι σπουδαστές που θα ολοκληρώσουν την Π.Α.ΙΙ στις 31/08/20, πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά το αργότερο έως 10/09/20.
 • Οι σπουδαστές που θα ολοκληρώσουν την Π.Α.ΙΙ στις 30/09/20, πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά το αργότερο έως 10/10/20.

Όλα τα παραπάνω είναι υποχρεωτικό να κατατεθούν όπως αναφέρονται και στις προθεσμίες που ορίζονται αλλιώς δε θα είναι δυνατή η καταβολή της αποζημίωσης.

Με την υποβολή των παραπάνω ο σπουδαστής λαμβάνει προβιβάσιμο βαθμό 6/10 και δικαιούται να παραλάβει την αποζημίωση του.

 1. Στη συνέχεια ο σπουδαστής καταθέτει στην Ακαδημαϊκή υπεύθυνη της Π.Α ΙΙ κα.K. Αδάμ , την «Τελική Εργασία- Τεχνική Έκθεση» της Πρακτικής Άσκησης έως τις 20/10 η οποία αξιολογείται και βαθμολογείται με την κλίμακα του 10. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται από το άθροισμα 6+ 0,4 x Βαθμός Τεχνικής Έκθεσης. Η Τεχνική έκθεση της Π.Α. ΙΙ η οποία αποτελεί ένα είδος μικρής διπλωματικής εργασίας και διακρίνεται στο «Γενικό Μέρος» και στο «Ειδικό Μέρος». Το «Γενικό Μέρος» περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του αντικειμένου του Φ.Υ. ενώ το «Ειδικό Μέρος» που όπως προαναφέρθηκε καθορίζεται σε συνεργασία μεταξύ του Φ.Υ. και του Επόπτη-Μέλους ΔΕΠ και πραγματεύεται συγκεκριμένο τεχνικό θέμα με πρωτοτυπία, μετρήσεις, αναλύσεις, κατασκευή διαγραμμάτων, καμπυλών και γενικά επεξεργασία δεδομένων που οδηγούν σε αξιόπιστα συμπεράσματα. Επισυνάπτεται πρότυπο εργασίας Πρακτικής Άσκησης ΙΙ («ΈντυπαΠρότυπο εργασίας Π.Α. ΙΙ») και Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση («ΈντυπαΟδηγίες εργασίας Π.Α. ΙΙ»

Οι εκθέσεις που υποβάλλονται από τους φοιτητές, διατηρούνται σε αρχείο, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους τόσο από άλλους φοιτητές όσο και από το εκπαιδευτικό προσωπικό ή και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο, που επιθυμεί να τις διαβάσει.

Πρέπει να σημειωθεί ότι καθώς η Π.Α. ΙΙ αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, στην περίπτωση που ο σπουδαστής δεν υποβάλλει έγκαιρα το Ημερολόγιο Εργασιών και η Έκθεση του δεν λάβει προβιβάσιμο βαθμό από το μέλος ΔΕΠ, αποτελεί χρωστούμενο μάθημα από μεριάς φοιτητή και προκειμένου να λάβει το Δίπλωμα του πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία στο μάθημα “Πρακτική Άσκηση ΙΙ».

 1. Στο πλαίσιο της Π.Α. ΙΙ, έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα, προκειμένου να είναι δυνατή η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω του διαδικτύου. Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται οι φορείς υποδοχής που συνεργάζονται με τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για την εκπόνηση της Π.Α., προβάλλονται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις, λειτουργεί σύστημα ερωτήσεων- απαντήσεων για την επίλυση γενικών αποριών επί της Πρακτικής, ερωτηματολόγια που απευθύνονται τόσο στους φοιτητές όσο και στους φορείς υποδοχής και αφορούν το βαθμό ικανοποίησης τους, κ.α. Επιπλέον από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα http://praktiki.ntua.gr όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση ΙΙ.

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, οι σπουδαστές θα πρέπει:

 • Να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ http://praktiki.ntua.gr για θέματα σχετικά με την πρακτική άσκηση.
 • Να παρακολουθούν τον ιστότοπο Πρακτικής Άσκησης ΙΙ στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ για θέματα σχετικά με την πρακτική άσκηση
 • Να έρχονται σε επικοινωνία με τον Επόπτη Καθηγητή για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Τα αναλυτικά στοιχεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ είναι:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ
Κεντρική Πλατεία Πολυτεχνειούπολης
Ισόγειο Κτιρίου Μηχανολόγων Μηχανικων (διπλα στο παλιο κυλικείο Γρηγόρης)
Τηλεφωνο επικοινωνίας: 2107722821,2107722031
Υπεύθυνη: κα. Κ. Βενούτσου
Email: praktiki@central.ntua.gr
Ιστοσελίδα: http://praktiki.ntua.gr

Πρέπει επιπλέον να επισημανθεί ότι από το 2013, στη διαδικασία υλοποίησης της Π.Α.ΙΙ συμβάλει και το πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ που αποτελεί μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους Φ.Υ. που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (Π.Α.) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας και, με τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή από τη σχολή.

Εποπτεία φοιτητών

Η παρακολούθηση, εποπτεία και αξιολόγηση των φοιτητών που εκπονούν την Π.Α. ΙΙ πραγματοποιείται μέσω των παρακάτω δράσεων:

 • Οι Επόπτες κάθε ασκούμενου βρίσκονται σε επαφή με τον υπεύθυνο της επιχείρησης για τον έλεγχο της πορείας του φοιτητή και τη καθοδήγηση της εργασίας του. Εάν κριθεί απαραίτητο, ο Επόπτης υποχρεούται να μεταβεί στο χώρο της επιχείρησης για την παρακολούθηση του φοιτητή.
 • Μέσω της Βεβαίωσης Εκτέλεσης Π.Α. ΙΙ και του Καθημερινού Δελτίου Εργασίας, τα οποία καταθέτει ο φοιτητής μετά τη λήξη της Π.Α. ΙΙ, ο υπεύθυνος του Φ.Υ. της Π.Α. πιστοποιεί την εκτέλεση των σχετικών εργασιών του φοιτητή για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
 • Οι φοιτητές κυρίως αξιολογούνται από το Ημερολόγιο Εργασιών, έκτασης όχι μικρότερης των 3 σελίδων, και από την εκτεταμένη «Τελική Εργασία- Τεχνική Έκθεση Π.Α. ΙΙ» την οποία υποβάλλουν μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης.

Αποζημίωση Φοιτητών

Η αποζημίωση περιλαμβάνει τις πηγές χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης Ε.Μ.Π.- Τακτικός Προϋπολογισμός και ΕΣΠΑ. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Σύγκλητο του ΕΜΠ και καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της Π. Α σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στις παραπάνω πηγές χρηματοδότησης.

Ασφάλιση Φοιτητών

Κατά τη διάρκεια της Π.Α. ΙΙ, διενεργείται ασφάλιση των φοιτητών έναντι ατυχήματος με δαπάνες του Τακτικού προϋπολογισμού του ΕΜΠ και του ΕΣΠΑ.

Τελική Εργασία- Τεχνική Έκθεση της Πρακτικής Άσκησης

Ο σπουδαστής, κατά την παραμονή του στην εταιρεία, εργάζεται σε θέση και αντικείμενο που έχει καθορίσει η εταιρεία σε συνεργασία με τον επιβλέποντα Καθηγητή  και συγκεντρώνει στοιχεία για τη συγγραφή της εργασίας του. Η Εργασία αποτελείται από δυο μέρη, ένα Γενικό και ένα Ειδικό.

 1. Στο Γενικό Μέρος, το οποίο, σε έκταση, αποτελεί περίπου το 1/3 της εργασίας, δίνεται η πλήρης περιγραφή του μεταλλείου/μεταλλουργίας ή άλλου εργοστασίου με την παραγωγική διαδικασία, τα διάφορα τμήματα του, στοιχεία πωλήσεων, στοιχεία οικονομικά (όπου αυτά δίνονται) και οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει ο σπουδαστής σχετικά με τον Φ.Υ.
 2. Στο Ειδικό Μέρος, ο σπουδαστής αναπτύσσει το συγκεκριμένο θέμα που του ανέθεσε η εταιρεία σε συνεργασία με τον Επόπτη καθηγητή στο χρόνο της άσκησης του, υπό τη μορφή μίας μικρής διπλωματικής εργασίας. Δηλαδή επεξεργάζεται δεδομένα που συνέλεξε, τα αναλύει και παρουσιάζει και εξάγει τα σχετικά συμπεράσματα. Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι:
 3. Η έκταση της εργασίας κυμαίνεται μεταξύ 30-50 σελίδων.
 4. Η γραμματοσειρά είναι Times New Roman, 12.
 5. Η εργασία μπορεί να είναι ασπρόμαυρη ή έγχρωμη δεμένη με σπιράλ.
 6. Η εργασία κατατίθεται σε έντυπη μορφή και συνοδεύεται και από CD όπου περιλαμβάνεται η εργασία σε ηλεκτρονική μορφή υποχρεωτικά.
 7. Η κατάσταση βαθμολογίας κατατίθεται στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.
 8. Με κάθε έντυπο αντίγραφο της εργασίας, είναι υποχρεωτική η κατάθεση και ενός CD με το ηλεκτρονικό αρχείο της εργασίας.
 9. Η εργασία πρέπει να αποστέλλεται υποχρεωτικά και στην εταιρεία όπου εκπονήθηκε η Πρακτική Άσκηση.

Η έκθεση, που υποβάλλεται από το σπουδαστή/στρια, πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε:

 • Περιεχόμενα
 • Σελιδοποίηση του κειμένου της έκθεσης
 • Τίτλους πινάκων, σχημάτων και εικόνων με αρίθμηση (στους πίνακες από πάνω, ενώ στα σχήματα και τις εικόνες από κάτω)
 • Το διάγραμμα ροής υπό μορφή σχήματος (flowsheet ή flow diagram) της παραγωγικής διαδικασίας (όπου απαιτείται) για την περιγραφή της
 • Πλήρη βιβλιογραφία, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη της έκθεσης*

*Στην Τεχνική  έκθεση πρέπει να περιέχετε και βιβλιογραφία από τα αντίστοιχα εγχειρίδια (σημειώσεις, βιβλία, links κλπ.) των αντίστοιχων μαθημάτων της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π., στα οποία εμπίπτει το ειδικό μέρος της έκθεσης.

Οι εργασίες της ΠΑΙΙ, θα κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στον χειριστή της ΠΑΙΙ Δρ. Α. Κούρτη, Γρ. -1.1  έως το τέλος της εξεταστικής περιόδου του θερινού εξαμήνου, και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου.