Οδηγίες

Στόχος Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Η Πρακτική Άσκηση ΙΙ (Π.Α. ΙΙ) αποτελεί υποχρεωτικό ?άθη?α του 9ου εξαμήνου της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ και στοχεύει στην πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών της σχολής στη βιομηχανία. Η Π.Α. ΙΙ πραγματοποιείται το θέρος, μεταξύ 8ου και 9ου εξαμήνου, τους μήνες Ιούλιο ή Αύγουστο ή Σεπτέμβριο. Οι σπουδαστές μεταβαίνουν σε βιομηχανίες, εργοτάξια τεχνικών έργων ή αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας με δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στο αντικείμενο της Σχολής (μεταλλεία, λατομεία, εργοτάξια τεχνικών έργων, μεταλλουργίες, εργοστάσια διαμόρφωσης μετάλλων και κραμάτων, εργοστάσια παραγωγής λειτουργικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, πυριμάχων και κεραμικών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις απορρύπανσης, κ.λ.π.). Οι σπουδαστές μπορούν, επίσης, να μεταβούν σε βιομηχανία ή εργαστήριο του εξωτερικού μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ.

Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται σε 1 ημερολογιακό μήνα.

Ο σπουδαστής είναι δυνατόν να εργαστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον το επιθυμεί, χωρίς όμως, να υπαρχει δυνατότητα οικονομικής κάλυψης από τη Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών εξαιτίας διαχειριστικών περιορισμών.

Σημείωση: Το χρονικό διάστημα της Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχές και όχι διακοπτόμενο. Στις περιπτώσεις που ο φορέας απασχόλησης παραμένει κλειστός για κάποιες ημέρες μέσα στο μήνα Αύγουστο, τότε ο σπουδαστής μπορεί να συνεχίσει την Πρακτική του Άσκηση και το μήνα Σεπτέμβριο.

Κατανομή των θέσεων της Πρακτικής Άσκησης (χρόνος και τρόπος)

Οι σπουδαστές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ το θέρος μιας ακαδημαϊκής χρονιάς θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους αυτό, στο site της Πρακτική Άσκησης στη Θεματική Ενότητα «Αιτήσεις» το χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται κάθε φορά από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Η Σχολή ΜΜΜ αναλαμβάνει να συγκεντρώσει θέσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ στη βιομηχανία και σε συναφείς με το αντικείμενο επιχειρήσεις, τις οποίες γνωστοποιεί στους φοιτητές σε σχετική συνάντηση το τέλος του μηνός Μαΐου (και όχι νωρίτερα) μετά από σχετική ανακοίνωση. Στη συνάντηση αυτή γνωστοποιούνται στους φοιτητές οι διαθέσιμες θέσεις που προσφέρονται στους συνεργαζόμενους φορείς καθώς και οι παροχές που ενδέχεται να προσφέρει ενας φορέας.

Οι φοιτητές την ιδια στιγμή επιλέγουν σε ποιο φορέα επιθυμούν να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.

Στην περίπτωση που οι φοιτητές επιθυμούν να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση σε μια εταιρεία η οποία δεν συνεργάζεται με τη Σχολη ΜΜΜ αλλά σχετίζεται με το αντικείμενο των σπουδών της, θα πρέπει η εταιρεία να στείλει μία επιστολή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΙΙ, με την οποία θα ενημερώνει τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων ?Μεταλλουργών, ότι ενδιαφέρεται προσφέρει θέση Πρακτικής Άσκησης ΙΙ καθώς και τις διευκολύνσεις που δύναται να παρέχει. Εάν η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει συνεργαστεί ξανά με τη Σχολή, θα πρέπει να συμπεριλάβει και ενημερωτικά στοιχεία για το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται. (Υπόδειγμα επιστολής αποδοχής εκπόνησης Π. Α ΙΙ).

Μετα την κατανομή των θέσεων σε κάθε σπουδαστή ανατίθεται κάποιο μέλος ΔΕΠ ως Επόπτης Καθηγητής. Κάθε Επόπτης έχει την ευθύνη του ορισμού του Ειδικού Θέματος της εργασίας της Πρακτικής Άσκησης, σε συνεργασία με την αντίστοιχη βιομηχανία, και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν, πάλι σε συνεργασία με την αντίστοιχη βιομηχανία. Ο κάθε σπουδαστής παρακαλείται να έρθει σε επικοινωνία με τον Επόπτη καθηγητή που του αντιστοιχεί, προκειμένου να συζητήσει το αντικείμενο της Πρακτικής του Άσκησης

Αποζημίωση

Η αποζημίωση των φοιτητών για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης δίνεται συνδυαστικά από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ε.Μ.Π. και από το ΕΣΠΑ. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Σύγκλητο του ΕΜΠ.

Δαπάνες που αποζημιώνονται

Οι δαπάνες που αποζημιώνονται είναι:

 • Οδοιπορικά
 • Διαμονή

Κατάθεση Δικαιολογητικών

Πριν από την αναχώρηση των σπουδαστών για την πραγματοποίηση της Π.Α. ΙΙ ορίζεται συνάντηση όλων των σπουδαστών εντός του μήνα Ιουνίου με τους υπεύθυνους της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ, προκειμένου να τους δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες που αφορούν στα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν.

Μετα την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν προκειμένου να λάβουν τη χρηματικη τους αποζημίωση ειναι:

 1. Πρωτότυπες βεβαιώσεις Πρακτικής Άσκησης ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ: Οι βεβαιώσεις περιλαμβάνουν το ??ελτίο Πρακτικής Άσκησης? και το ?Καθημερινό δελτίο Εργασίας?. Συμπληρώνονται όλα τα ζητούμενα στοιχεία ενώ υπογράφονται από τον επιβλέποντα μηχανικό της εταιρείας με μπλε στυλο (όχι μαύρο) και σφραγίζονται με σφραγίδα της εταιρείας και όχι του μηχανικού στα υποδεικνυόμενα σημεία.

Οι σπουδαστές που μεταβαίνουν εκτός Αττικής πρέπει να αναφέρουν όλες τις ημέρες (και τα σαββατοκύριακα) στο Καθημερινό δελτίο Εργασίας, ενώ εκείνοι που παραμένουν εντός Αττικής, μόνον τις ημέρες που εργάστηκαν (καθημερινές) (Έντυπα ? ?Βεβαίωση Π.Α. ΙΙ 8ου εξαμήνου? στα ελληνικά και αγγλικά).

 1. Έντυπο Τραπεζικού Λογαριασμού: (βλέπε σημειώσεις «Τραπεζικός Λογαριασμός»). (Έντυπα? ?Τραπεζικός λογαριασμός?)
 2. Έντυπο πιστοποίησης Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ): (βλέπε σημειώσεις «ΑΜΑ ΙΚΑ»).
 3. Παραστατικά Οδοιπορικών (βλέπε σημειώσεις «Οδοιπορικά»).
 4. Παραστατικά Διαμονής (βλέπε σημειώσεις «Διαμονή»).
 5. Εργασία Πρακτικής Άσκησης και σχετικο CD.
 6. Συμπληρωση στοιχείων την 1η ημερα ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α.ΙΙ και την τελευταια ημερα ΛΗΞΗΣ Π.Α.ΙΙ Έναρξη της Π.Α.
  Κάθε φοιτητής υποχρεούται, MONO την ημέρα έναρξης της πρακτικής του άσκησης ή την προηγούμενη ημέρα της έναρξης, να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εισόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa. Τα στοιχεία εισοδου στο σχετικο link είναι το email και ο κωδικος που εχει παραλαβει από το Κεντρο Υπολογιστών του Πολυτεχνείου.Λήξη της Π.Α.
  Κάθε φοιτητής υποχρεούται, MONO Την ημέρα λήξης ή την επόμενη ημέρα της λήξης της πρακτικής του άσκησης να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εξόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa. Τα στοιχεία εισοδου στο σχετικο link, είναι το email και ο κωδικος που εχει παραλαβει από το Κεντρο Υπολογιστών του Πολυτεχνείου

Κάθε σπουδαστής οφείλει να υποβάλει στη κα. Κωστοπούλου στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΙΙ, τα σχετικά δικαιολογητικά του ως εξής:

 • Οι σπουδαστες που θα ολοκληρωσουν την Π.Α.ΙΙ στις 02/08/17, πρεπει να καταθεσουν τα δικαιολογητικα το αργότερο εως 30/08/17.
 • Οι σπουδαστες που θα ολοκληρωσουν την Π.Α.ΙΙ στις 31/08/17, πρεπει να καταθεσουν τα δικαιολογητικα το αργότερο εως 15/09/17.
 • Οι σπουδαστες που θα ολοκληρωσουν την Π.Α.ΙΙ στις 30/09/17, πρεπει να καταθεσουν τα δικαιολογητικα το αργότερο εως 03/10/17.

Όλα τα παραπάνω είναι υποχρεωτικό να κατατεθούν όπως αναφέρονται και στις προθεσμίες που ορίζονται αλλιώς δε θα είναι δυνατή η καταβολή της αποζημίωσης.

 

Έντυπο Τραπεζικού Λογαριασμού (Έντυπα? ?Τραπεζικός λογαριασμός?)

Αφορά στο τραπεζικό λογαριασμό όπου θα κατατεθούν τα χρήματα της αποζημίωσης. Ο λογαριασμός πρέπει να έχει ανοιχτεί σε ελληνική τράπεζα που δεν έχει συμμετάσχει σε συγχώνευση τραπεζών, να είναι προσωπικός (στο δικό σας όνομα) ή να είστε ο 1ος δικαιούχος. Προσοχή ο αριθμός IBAN αποτελείται από 27 ψηφία (συμπεριλαμβανομένου των δυο ψηφίων GR).

ΑΜΑ ΙΚΑ

Θα πρέπει να καταθέσετε το έντυπο του ΙΚΑ που πιστοποιεί τον προσωπικό Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ). Μπορείτε να επισκεφτείτε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. μαζί με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο σε ισχύ) και ένα φωτοαντίγραφό της, και γνωρίζοντας τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. (δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίστοιχων εγγράφων), και να αιτηθείτε την έκδοση ΑΜΑ. Στη συνέχεια προσκομίζετε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΙΙ το σχετικό έντυπο που θα σας δοθεί από το ΙΚΑ.

Οδοιπορικά

Τα έξοδα οδοιπορικών, τα οποία δικαιολογούνται, καταβάλλονται μέσω Τραπεζικού Λογαριασμού (μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρμόδια Επιτροπή Ερευνών), και αφορούν σε εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ και πλοία). Τα εισιτήρια που αποζημιώνονται αφορούν στη μετάβαση στην εταιρεία την 1 ημέρα της Πρακτικής Άσκησης ή την προηγούμενη και την τελευταία ημέρα εκπόνησης της πρακτικής άσκησης ή την επόμενη. Εισιτήρια που αφορούν σε ημέρες διαφορετικές από τις αναφερόμενες δεν αποζημιώνονται.

Έξοδα μετακίνησης με αεροπλάνο γίνονται δεκτά μόνο σε περίπτωση που η εταιρεία εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης είναι σε χωρα εντος Ευρωπαικής Ένωσης και η χωρα αυτή δεν αποτελεί χωρα μονιμης διαμονής σας. Θα πρέπει να προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Ηλεκτρονικό Εισιτήριο πρωτότυπο
 • Boarding passes πρωτότυπα
 • Απόδειξη πληρωμής του εισιτηρίου πρωτότυπη
 • Εάν το εισιτήριο έχει πληρωθεί με πιστωτική κάρτα, αναλυτική κατάσταση της κάρτας όπου θα εμφανίζεται η χρέωση της κάρτας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι η χωρα στην οποία ταξιδεύετε δεν αποτελεί χωρα διαμονής σας.

Δεν καλύπτονται Έξοδα χρήσης Ι.Χ.

Σημείωση: Προκειμένου να καταβληθούν τα ποσά των οδοιπορικών, είναι απαραίτητα να ισχύουν τα παρακάτω:

 • Τα εισιτήρια θα πρέπει να είναι πρωτότυπα.
 • Όλα τα εισιτήρια θα πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς τους.
 • Στην περίπτωση που τα εισιτήρια έχουν πληρωθεί με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να προσκομίζεται επιπλέον αναλυτική κατάσταση της κάρτας όπου θα εμφανίζεται η χρέωση της κάρτας.

Διαμονή

Για όσους φοιτητές εκπονήσουν την πρακτική άσκησης εκτός Αττικής, καλύπτονται τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο έως 20? /βραδιά. Θα πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο από το ξενοδοχείο το οποίο θα αναγράφει ότι εχει πληρωθεί από το φοιτητή μετρητοίς με τα παρακάτω στοιχεία έκδοσης:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (για τον σπουδαστή??..)
ΑΦΜ 90001435, Πατησίων 42, 10682, ΔΟΥ Δ?ΑΘΗΝΩΝ

Κάθε έτος γινονται προσπάθειες από τη Σχολή ΜΜΜ το ποσό της Διαμονης να δίνεται στους φοιτητες προκαταβολικα πριν την εναρξη της πρακτικής τους ασκησης.

Στην περιπτωση που το κόστος διαμονης είναι μικροτερο από 600? και εχετε λαβει το ποσο ως προκαταβολή από τη Σχολή ΜΜΜ, θα πρεπει να επιστρέψετε το ποσό που περισσευει στη Σχολή ΜΜΜ κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σας.

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης όλοι οι σπουδαστές θα πρέπει:

 • να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις στον ιστότοπο της Πρακτικής και τα email τους για θέματα που σχετίζονται με την πρακτική άσκηση.
 • Να έρχονται σε επικοινωνία με τον Επόπτη ? ΔΕΠ που τους έχει ανατεθεί για τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Τελική Εργασία ? Έκθεση Πρακτικής Άσκησης

Ο σπουδαστής, κατά την παραμονή του στην εταιρεία, εργάζεται σε θέση και αντικείμενο που έχει καθορίσει η εταιρεία και συγκεντρώνει στοιχεία για τη συγγραφή της εργασίας του. Η εργασία, που συγγράφεται μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ, αποτελείται από δυο μέρη, ένα Γενικό και ένα Ειδικό.

 1. Στο Γενικό Μέρος, το οποίο, σε έκταση, αποτελεί περίπου το 1/3 της εργασίας, δίνεται η πλήρης περιγραφή του εργοστασίου με την παραγωγική διαδικασία, τα διάφορα τμήματα του εργοστασίου, στοιχεία πωλήσεων, στοιχεία οικονομικά (όπου αυτά δίνονται) και οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει ο σπουδαστής.
 2. Στο Ειδικό Μέρος, ο σπουδαστής πραγματεύεται το συγκεκριμένο θέμα που του ανέθεσε η εταιρεία στο χρόνο της άσκησης του, υπό τη μορφή mini-διπλωματικής εργασίας. Δηλαδή επεξεργάζεται δεδομένα που συνέλεξε, τα αναλύει και παρουσιάζει και εξάγει τα σχετικά συμπεράσματα. Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι:
 3. Η έκταση της εργασίας κυμαίνεται μεταξύ 30-50 σελίδων.
 4. Η γραμματοσειρά είναι Times New Roman, 12.
 5. Η εργασία μπορεί να είναι ασπρόμαυρη ή έγχρωμη δεμένη με σπιράλ.
 6. Η εργασία κατατίθεται σε έντυπη μορφή και συνοδεύεται και από CD όπου περιλαμβάνεται η εργασία σε ηλεκτρονική μορφή υποχρεωτικά.
 7. Η εργασία κατατίθεται κατά τη διάρκεια της χειμερινής ή της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου κάθε ακαδημαϊκού έτους αποκλειστικά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΙΙ και όχι στον υπεύθυνο καθηγητή. Η κατάσταση βαθμολογίας κατατίθεται στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.
 8. Με κάθε έντυπο αντίγραφο της εργασίας, είναι υποχρεωτική η κατάθεση και ενός CD με το ηλεκτρονικό αρχείο της εργασίας.
 9. Η εργασία πρέπει να αποστέλλεται υποχρεωτικά και στην εταιρεία όπου εκπονήθηκε η Πρακτική Άσκηση.

Η έκθεση, που υποβάλλεται από το σπουδαστή/στρια, πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε:

 • Περιεχόμενα
 • Σελιδοποίηση του κειμένου της έκθεσης
 • Τίτλους πινάκων, σχημάτων και εικόνων με αρίθμηση (στους πίνακες από πάνω, ενώ στα σχήματα και τις εικόνες από κάτω)
 • Το διάγραμμα ροής υπό μορφή σχήματος (flowsheet ή flow diagram) της παραγωγικής διαδικασίας (όπου απαιτείται) για την περιγραφή της
 • Πλήρη βιβλιογραφία, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη της έκθεσης*

*Δεν πρέπει να υποβάλλεται έκθεση η οποία να μην περιέχει και βιβλιογραφία από τα αντίστοιχα εγχειρίδια (σημειώσεις, βιβλία, links κλπ.) των αντίστοιχων μαθημάτων της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π., στα οποία εμπίπτει το ειδικό μέρος της έκθεσης.

Επισυνάπτεται πρότυπο εργασίας Πρακτικής Άσκησης ΙΙ (Έντυπα ? ?Πρότυπο εργασίας Π.Α. ΙΙ?)

Λίστα εργασιών Πρακτικής Άσκησης