Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Γενικά

H Πρακτική άσκηση ΙΙ, που υπάγεται στα υποχρεωτικά μαθήματα του 9ου εξαμήνου και διεξάγεται κατά τη διάρκεια του θέρους μεταξύ 8ου και 9ου εξαμήνου. Κατά την Πρακτική Άσκηση ΙΙ κάθε σπουδαστής της Σχολής Μηχανικών – Μεταλλίων – Μεταλλουργών μεταβαίνει σε κάποια εταιρεία του κλάδου όπου παραμένει εργαζόμενος για ελάχιστο διάστημα ενός μηνός. Επιπλέον στα πλαίσια της Π.Α.ΙΙ, περιλαμβάνεται και η Προαιρετική Πρακτική Άσκηση, η οποία πραγματοποιείται, το θέρος, μεταξύ 4ου και 5ου εξαμήνου.

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ, και κατά περιπτώσεις στη προαιρετική άσκηση, οι σπουδαστές μεταβαίνουν σε βιομηχανίες, εργοτάξια τεχνικών έργων ή αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας με δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στο αντικείμενο της Σχολής (μεταλλεία, λατομεία, εργοτάξια τεχνικών έργων, μεταλλουργίες, εργοστάσια διαμόρφωσης μετάλλων και κραμάτων, εργοστάσια παραγωγής λειτουργικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, πυριμάχων και κεραμικών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις απορρύπανσης, κ.λ.π. Επιπλέον οι σπουδαστές μπορούν να μεταβούν σε βιομηχανία ή εργαστήριο του εξωτερικού.

Υπεύθυνοι
Μέλη Επιτροπής Π.Α. ΙΙ
Αρμοδιότητα
Ι. Ζευγώλης, Επικ. καθηγητής Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α. ΙΙ
Α. Μπενάρδος, Επ. Καθηγητής Μέλος επιτροπής Π.Α.
Λ. Τσάμπρας Υποστήριξη Π.Α. ΙΙ

Η Πρακτική Άσκηση της Σχολής συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο