Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης Ι (Περιοδείας)

Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες και σε μορφή pdf

Περιεχόμενα

 

 ΓΕΝΙΚΑ

H Πρακτική Άσκηση I (ΠΑ Ι) εντάσσεται στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ. Αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του 6ου εξαμήνου της Σχολής (κωδ. μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: 7237) και διεξάγεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μεταξύ 6ου και 7ου εξαμήνου. Η υλοποίηση της ΠΑ Ι από τους φοιτητές πραγματοποιείται μετά τη λήξη της καλοκαιρινής εξεταστικής περιόδου και έχει διάρκεια κατά μέσο όρο 10 ημερολογιακές ημέρες. Κάθε ομάδα φοιτητών επισκέπτεται σύμφωνα με το πρόγραμμα 6 έως 7 προκαθορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις σχετικές με το αντικείμενο της Σχολής που βρίσκονται κυρίως εκτός Αθηνών, όπως λατομεία, μεταλλεία, μεταλλουργικές μονάδες, μονάδες επεξεργασίας μετάλλων κ.λπ., και ολοκληρώνεται με την εκπόνηση Εργασίας όπου περιγράφεται μία από τις εγκαταστάσεις που επισκέφθηκαν οι φοιτητές κατά την περιοδεία.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΠΑ Ι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα λάβει χώρα την περίοδο  Ιουνίου – Ιουλίου 2022 (μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου). Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για το αναλυτικό πρόγραμμα και τα στοιχεία επισκέψεων στις εταιρείες με σχετική ανακοίνωση.

Οι φοιτητές που πρόκειται να εκπονήσουν την ΠΑ Ι το καλοκαίρι μιας ακαδημαϊκής χρονιάς πρέπει:

 • να εγγραφούν στο μάθημα ΠΑ Ι στην κεντρική Γραμματεία της Σχολής κατά την περίοδο εγγραφής των μαθημάτων του 6ου εξαμήνου, και
 • να εγγραφούν στο σύστημα «ΠΡΑΞΙΣ» (http://praktiki.metal.ntua.gr) έως τις 18/03, εισάγοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στη Θεματική Ενότητα «Αιτήσεις» το χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται κάθε φορά.
 • να εγγραφούν στην πλατφόρμα του μαθήματος στο Helios και να αναρτήσουν εκεί έως τις 31/03, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση απογραφής ΕΦΚΑ – Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)

Η Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ εκδίδεται μόνο από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του φοιτητή.

Όσοι φοιτητές διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ), είτε γιατί είναι οι ίδιοι ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ είτε γιατί είναι ασφαλισμένοι μέσω γονέων, μπορούν να υποβάλουν φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας, στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΑ και ο ΑΜΚΑ τους. Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλουν τα εν λόγω δεδομένα όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙKA (www.ika.gr) εφόσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες.

Προσοχή: Αν είστε ήδη ασφαλισμένοι σε άλλο ταμείο θα πρέπει και πάλι να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αλλάζετε ασφαλιστικό φορέα.

2. Αντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

3. Έγγραφο στο οποίο να αναγράφονται το ΑΦΜ και η ΔΟΥ ή εκτύπωση των «Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου» από την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.

4. Δήλωση ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

Η δήλωση ΙΒΑΝ θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη ηλεκτρονικά και θα φέρει υπογραφή του δικαιούχου (κατεβάστε από εδώ το σχετικό pdf). Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι σε μια από τις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA και EUROBANK και πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού πρέπει να είναι ο φοιτητής. Η επιλογή της τράπεζας είναι ελεύθερη. Σημειώνεται όμως, πως αν ο λογαριασμός είναι της Εθνικής Τράπεζας δεν θα υπάρχουν κρατήσεις κατά την κατάθεση της αποζημίωσης, ενώ σε άλλες τράπεζες ενδέχεται να υπάρξουν.

Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός, θα πρέπει να ανοιχθεί νέος λογαριασμός με πρώτο όνομα αυτό του φοιτητή.

5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας (σε ηλεκτρονική μορφή) του ανωτέρου τραπεζικού λογαριασμού ή εκτύπωση από την ιστοσελίδα της αντίστοιχης τράπεζας, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN.

Οδηγίες ανάρτησης στο Helios:

Τα δικαιολογητικά Νο. 1, 2, 3 αναρτώνται ως ένα ενιαίο αρχείο μορφής pdf και τα δικαιολογητικά Νο, 4 και 5 αναρτώνται επίσης ως ένα ενιαίο αρχείο μορφής pdf (βλ. Εικόνα).

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την προβλεπόμενη ημερομηνία η εγγραφή δεν θεωρείται ολοκληρωμένη.

Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση Ι

Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στο διαχειριστικό κομμάτι της ΠΑ Ι, απευθύνεστε στην κα Ζ. Κερασοβίτου, Γραφείο 2.27, τηλ. 210 772 2204, email: praktiki1@metal.ntua.gr

Κατά τη διάρκεια της ΠΑ Ι οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα http://www.praktiki.metal.ntua.gr

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Για τη συμμετοχή στην ΠΑ Ι η Σχολή καταβάλει στους φοιτητές αποζημίωση και καλύπτει τις δαπάνες μεταφοράς και διαμονής σύμφωνα με τις διαδικασίες που συνοψίζονται στη συνέχεια:

 • Αποζημίωση

Η αποζημίωση των φοιτητών καλύπτεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΕΜΠ και το ποσό (ανά μήνα) καθορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Σύγκλητο του ΕΜΠ. Το τελικό ποσό που θα καταβληθεί σε κάθε φοιτητή για την αποζημίωση θα αντιστοιχεί στον αριθμό των ημερών επίσκεψης. Η εξόφληση της αποζημίωσης γίνεται μέσω του Τραπεζικού Λογαριασμού των φοιτητών.

 • Δαπάνη διαμονής

Η Σχολή καλύπτει κόστος διαμονής έως 20 ευρώ ανά άτομο ανά διανυκτέρευση. Το ποσό δίνεται προκαταβολικά πριν την αναχώρηση για την Περιοδεία, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε φοιτητή. Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση που:

(α) κάποιος φοιτητής τελικά πραγματοποιήσει λιγότερες διανυκτερεύσεις από αυτές που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα της ομάδας του, ή/και

(β) όπως προκύπτει από τα τιμολόγια που συγκεντρώθηκαν το συνολικό κόστος διανυκτέρευσης είναι μικρότερο από το ποσό που αναλογεί στον φοιτητή,

ο φοιτητής υποχρεούται να επιστρέψει τη διαφορά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Τα Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι φοιτητές στη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης Ι προκειμένου να αποδοθεί η αποζημίωση και η δαπάνη διαμονής και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, περιλαμβάνουν:

 1. Πρωτότυπες βεβαιώσεις προσέλευσης στις εταιρείες. Τις βεβαιώσεις τις χορηγούν οι εταιρείες (ομαδικές ή ατομικές) και σε αυτές αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών που τις επισκέφτηκαν, καθώς και ο τόπος και η ημερομηνία της επίσκεψης.

Σημείωση: Σε περίπτωση που η εταιρεία χορηγήσει ομαδική βεβαίωση, θα κατατεθεί η πρωτότυπη και ισάριθμες φωτοτυπίες για τα άτομα που πραγματοποίησαν την επίσκεψη. 

 1. Τιμολόγιο με τη δαπάνη διαμονής, που εκδίδεται από τα κατά τόπους ξενοδοχεία/ενοικιαζόμενα δωμάτια με την εξόφληση του δωματίου. Το Τιμολόγιο ΤΠΥ ή Απόδειξη από το ξενοδοχείο θα είναι ατομικό ή ανά δωμάτιο και θα εκδοθεί στο όνομα του ΕΜΠ (ΑΦΜ 090001435 ΔΟΥ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 42 Αθήνα) με αιτιολογία το όνομα του φοιτητή και τις ημερομηνίες διαμονής).

Σημείωση: Σε περίπτωση που το ξενοδοχείο εκδώσει ένα τιμολόγιο ανά δωμάτιο στο οποίο διέμειναν περισσότεροι από ένας φοιτητής, θα κατατεθεί το πρωτότυπο και ισάριθμες φωτοτυπίες του για τα άτομα που έμεναν στο δωμάτιο.

Προσοχή! Δεν γίνονται δεκτά ομαδικά τιμολόγια που η καθαρή τους αξία ξεπερνάει τα 140,00 ευρώ. 

 1. Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια (απόκομμα) και τιμολόγιο που θα εκδοθεί για το ΕΜΠ, με αιτιολογία το όνομα του φοιτητή και τις ημερομηνίες μετακίνησης).Τα στοιχεία στα οποία θα κοπεί το τιμολόγιο είναι τα εξής:Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (για αγορά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων του/των Ονοματεπώνυμο/α Σπουδαστή/ών για το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Πειραιάς και ημερομηνία)ΑΦΜ 090001435
  Πατησίων 42, ΤΚ 10682,
  ΔΟΥ Δ Αθηνών

Σημείωση: Η Σχολή καταβάλει στους φοιτητές ποσό που καλύπτει τις δαπάνες των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που αφορούν δρομολόγια προγραμματισμένα με άφιξη μια μέρα πριν και επιστροφή έως και μια μέρα μετά από την προγραμματισμένη επίσκεψη.

Δεν καλύπτονται δαπάνες για καμπίνα και οχήματα.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο κάθε φοιτητής οφείλει να δημιουργήσει τον δικό του (προσωπικό) φάκελο που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ημερήσια αποζημίωση και τη δαπάνη διαμονής.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν με την επιστροφή των φοιτητών από την ΠΑ Ι, στη Γραμματεία του Τομέα Μεταλλευτικής (Γραφείο 2.27 – υπεύθυνη κα Ζ. Κερασοβίτου, τηλ. 210 772 2204, email: praktiki1@metal.ntua.gr).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 12/07/2022-15/07/22

Σημειώνεται, ότι η προθεσμία είναι ανελαστική, και η τήρηση της είναι απαραίτητη για την έγκαιρη απόδοση της αποζημίωσης στο σύνολο των φοιτητών.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η μεταφορά των φοιτητών κατά την ΠΑ Ι προς και από τις εγκαταστάσεις των εταιρειών θα γίνει με μισθωμένα πούλμαν. Αναλυτικό Πρόγραμμα με τις αναχωρήσεις και τις αφίξεις των λεωφορείων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πρακτικής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Οι φοιτητές πρέπει να τηρούν το πρόγραμμα επισκέψεων σχολαστικά, όσον αφορά τις ημερομηνίες, αλλά και τον χρόνο προσέλευσης. Εάν προκύψει οποιοδήποτε σοβαρό γεγονός που δεν επιτρέπει σε μια ομάδα να επισκεφτεί κάποια εταιρεία πρέπει να ειδοποιηθεί ΕΓΚΑΙΡΩΣ ο εκπρόσωπος της εταιρείας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που σας έχουν δοθεί. Παράλληλα πρέπει να ειδοποιηθεί και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΠΑ Ι, Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Ζευγώλης, τηλ. 210 772 2194.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΝΔΥΣΗ – ΥΠΟΔΗΣΗ

Σε όλες τις εγκαταστάσεις που θα επισκεφθούν οι Φοιτητές  ισχύουν υποχρεωτικά οι σχετικές διατάξεις που τίθενται από τη Νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας για την Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας. Ως μελλοντικοί Μηχανικοί, και εκπρόσωποι της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ οι φοιτητές είναι και προσωπικά υπεύθυνοι για την τήρηση των σχετικών διατάξεων.  Οι επιπλέον οδηγίες που δίνονται επιτόπου από τους υπεύθυνους των εταιρειών πρέπει να τηρούνται πιστά κατά την επίσκεψη των φοιτητών δεδομένου ότι η ΠΑ διεξάγεται σε χώρους όπου συχνά λαμβάνουν χώρα εργασίες αυξημένου κινδύνου! Για λόγους ασφαλείας οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους αποδεικτικό της ταυτότητάς τους (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

Δεδομένης της πανδημίας covid19, για την είσοδο των φοιτητών στις εγκαταστάσεις θα τηρούνται τα ισχύοντα (κατά την εποχή της ΠΑ Ι) ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στις επί μέρους μονάδες και εργοτάξια, τα ρούχα και τα υποδήματα πρέπει είναι κατάλληλα, ανθεκτικά και να προστατεύουν επαρκώς τους/τις φοιτητές/τριες, δηλαδή οπωσδήποτε μακρύ παντελόνι και κλειστά παπούτσια με αντιολισθητική σόλα (π.χ. ορειβατικά μποτάκια ή αθλητικά). Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική σε όλα τα εργοτάξια. Επισημαίνεται, ότι ο εκπρόσωπος της εταιρείας που είναι υπεύθυνος για την επίσκεψή των φοιτητών  σε κάθε εγκατάσταση έχει το δικαίωμα να διακόψει την επίσκεψή ή και να αρνηθεί εξαρχής να ξεναγήσει τους φοιτητές στην περίπτωση που διαπιστώσει συνθήκες που παρεκκλίνουν των σχετικών κανονισμών. Στην περίπτωση αυτή δε θα χορηγηθεί «Βεβαίωση προσέλευσης» και η αντίστοιχη ημερήσια αποζημίωση.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Σε κάποιες από τις εταιρείες που θα επισκεφθούν οι φοιτητές ισχύουν περιορισμοί στη φωτογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση των εγκαταστάσεων και εργασιών. Κατά συνέπεια πριν τη φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση, που συνήθως αποτελούν αξιοποιήσιμα στοιχεία κατά την εκπόνηση της Εργασίας, πρέπει να ζητηθεί η άδεια του υπεύθυνου της εταιρείας.

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι

Η ΠΑ Ι (Περιοδεία) είναι υποχρεωτικό μάθημα του 6ου εξαμήνου της Σχολής και για την επιτυχή ολοκλήρωση του απαιτείται:

 • Oι φοιτητές να έχουν επισκεφτεί τις εταιρείες που προβλέπονται στο πρόγραμμα επισκέψεων της ομάδας τους, όπως πιστοποιείται από τις βεβαιώσεις προσέλευσης που χορηγούν οι εταιρείες.
 • Να εκπονηθεί και να παραδοθεί έκθεση για μία από τις εταιρείες του προγράμματος επισκέψεων της Ομάδας τους.

Οι εργασίες, υπό τη μορφή τεχνικών εκθέσεων, υποβάλλονται από τους φοιτητές στην πλατφόρμα του μαθήματος ΠΑ Ι στο Helios (υποβολές εργασιών μέσω email δεν γίνονται δεκτές). Δίνεται η δυνατότητα να αναρτηθεί μόνο ένα (1) αρχείο μορφής pdf. Η βαθμολογία των εργασιών παραδίδεται στη Γραμματεία από τον υπεύθυνο καθηγητή κατά τη λήξη των εξεταστικών περιόδων Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

Για τη σύνταξη της έκθεσης κάθε ομάδα χωρίζεται σε υποομάδες ενός ή δύο συνεργαζόμενων φοιτητών, και η κάθε μία από αυτές συντάσσει έκθεση για μία από τις εταιρείες που επισκέφτηκε. Η έκθεση έχει έκταση 20-25 σελίδων Α4 και εκτυπώνεται με γραμματοσειρά μεγέθους 11 στιγμών σε παραγράφους με διάστιχο 1,5 γραμμή. Στόχος της έκθεσης είναι να συνοψίσει ο φοιτητής τη γνώση και τις πληροφορίες που συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη συγκεκριμένη μονάδα.  Στο πλαίσιο αυτό η εργασία περιλαμβάνει την περιγραφή των εγκαταστάσεων και της παραγωγικής διαδικασίας της εξεταζόμενης μονάδας, σε συνδυασμό με γενικότερα στοιχεία σχετικά με τη στρατηγική, τα συστήματα διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγιεινής & Ασφάλειας, και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Ειδικότερα, τα περιεχόμενα της έκθεσης δύναται να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή

Σαφής αναφορά στη μονάδα της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη, αναφοράς στο ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ΠΑ Ι, ονόματα συντακτών της εργασίας, ημερομηνία επίσκεψης, ενδεχομένως ονόματα υπεύθυνων της εταιρείας που ξενάγησαν τους φοιτητές, κ.λπ.

 • Γενικά στοιχεία

Τα γενικά στοιχεία ενδεικτικά μπορεί να αφορούν:

 • την ιστορία, την οργάνωση και τη θέση των εγκαταστάσεων της εταιρείας,
 • την εγγύτητά της σε υποδομές, δημόσιες οδούς, σιδηροδρομικό δίκτυο και λιμενικές εγκαταστάσεις, και
 • τον κύριο τρόπο μεταφοράς των προϊόντων της.
 • Ειδική αναφορά για τις εγκαταστάσεις (εξορυκτικές, μεταλλουργικές, κ.λπ.) που επισκέφθηκαν οι φοιτητές στο πλαίσιο της ΠΑ Ι. Ειδικότερα:
  • Εξορυκτικές μονάδες: Μπορούν να δοθούν στοιχεία για τη γεωλογία, την κοιτασματολογία, τα αποθέματα, τη θέση των εγκαταστάσεων, τη μέθοδο εκμετάλλευσης, τη δυναμικότητα, το διάγραμμα κατεργασίας των εξορυσσόμενων προϊόντων. Αν υπάρχει μονάδα Εμπλουτισμού, μπορεί να γίνει αναφορά στα παραγόμενα προϊόντα, στον μηχανολογικό εξοπλισμό, στα παραγόμενα εξορυκτικά στείρα και τέλματα, σε υγρά απόβλητα, μονάδα κατεργασίας αποβλήτων (στερεών/υγρών, εάν υπάρχουν), σε χώρους διάθεσης τελικών αποβλήτων.
  • Μονάδες Εμπλουτισμού – Μεταλλουργίας – Κατεργασίας Μετάλλων: Αναφορά σε παραγωγική διαδικασία, τεχνικές – μέθοδοι κατεργασίας, εξοπλισμός, δυναμικότητα, διάγραμμα ροής, πρώτες ύλες και παραγόμενα προϊόντα, παραπροϊόντα, απόβλητα, μονάδα κατεργασίας αποβλήτων (στερεών/υγρών αποβλήτων, εάν υπάρχουν), χώροι διάθεσης τελικών αποβλήτων.

Για όλες τις εγκαταστάσεις (εξορυκτικές, μεταλλουργικές, και άλλες) μπορεί να γίνει αναφορά και στα παρακάτω θέματα:

 • Ανθρώπινο δυναμικό, άμεσες θέσεις εργασίας, και εξωτερικοί συνεργάτες (εάν υπάρχουν στοιχεία).
 • Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας που λαμβάνονται. Συστήματα ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγιεινής ασφάλειας που εφαρμόζονται. Στατιστικά στοιχεία για δείκτες ατυχημάτων.
 • Τα προϊόντα της εταιρείας και οι χρήσεις τους. Οι κύριες αγορές διάθεσής τους. Οι προοπτικές των προϊόντων και οι κύριοι ανταγωνιστές.
 • Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και οι διεθνείς τιμές διάθεσης των προϊόντων της, ιδιαίτερα κατά την τελευταία πενταετία.
 • Φωτογραφική τεκμηρίωση, χάρτες της περιοχής όπου βρίσκεται η εγκατάσταση.

Στοιχεία για τα παραπάνω αντλούνται από την ίδια την εταιρεία κατά την επίσκεψή σας, τη σχετική βιβλιογραφία, τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της, το διαδίκτυο και κάθε άλλη κατάλληλη πηγή. Σε περίπτωση που σημαντικός αριθμός στοιχείων αντλείται από το διαδίκτυο, οι συντάκτες της εργασίας είναι σκόπιμο να επιμελούνται το τελικό κείμενο, ώστε να αποφεύγονται οι μεταφορές αυτούσιων κειμένων από τις ιστοσελίδες των εταιρειών και η εργασία να αντικατοπτρίζει τις παρατηρήσεις της συντακτικής ομάδας.

 

Ιωάννης Ζευγώλης,
Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μεταλλευτικής

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ
Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης