Κατάθεση δικαιολογητικών Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου που πραγματοποίησαν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2019 (Ιούλιο, Αύγουστο), να καταθέσουν τα δικαιολογητικά εκπόνησης της Πρακτικής στο Γραφείο Πρακτικής του Ε.Μ.Π. (κα Σ. Βενούτσου) έως την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019. Όσοι έχουν έξοδα διαμονής και μετακίνησης παρακαλούνται να τα καταθέσουν στον κο Α. Κούρτη (Γρ. –1.1 στη Σχολή) έως την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019. Εκπρόθεση κατάθεση εξόδων μετακίνησης θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφλησή τους.

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ