Οδηγίες Πρακτικής ΙΙ

Αγαπητοί σπουδαστές, αγαπητές σπουδάστριες
Για όσους δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες από το κεντρικό γραφείο Πρακτικής σας επισημαίνω τα βήματα που δεν πρέπει να ξεχάσετε.
Ε2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου εισόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa, από τον φοιτητή.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη έως και την ημέρα έναρξης της ΠΑ.
Ε3. Αναγγελία έναρξης ΠΑ στο «ΕΡΓΑΝΗ» από τον Φορέα Υποδοχής (έντυπο Ε3.5 αναγγελίας έναρξης πρακτικής άσκησης). Ο φοιτητής πρέπει να παραδώσει στον ΦΥ το υπογεγραμμένο και σφραγισμένο αντίτυπο του πρωτοκόλλου συνεργασίας πριν την έναρξη της ΠΑ, προκειμένου ο ΦΥ να προβεί στην εμπρόθεσμη αναγγελία έναρξης της ΠΑ στο «ΕΡΓΑΝΗ».
Ε4. Αναγγελία λήξης ΠΑ στο «ΕΡΓΑΝΗ» από τον Φορέα Υποδοχής (έντυπο Ε3.5 αναγγελίας λήξης πρακτικής άσκησης).
E5. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου εξόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa, από τον φοιτητή.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιείται αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής του άσκησης και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.

Ε6. Προσκόμιση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ των παραδοτέων όπως ορίζονται από την εκάστοτε Σχολή, ΑΥΣΤΗΡΑ έως 10 μέρες μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ.
Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ