Οδηγίες ΠΑΙΙ

Για όσους δεν έχουν ενημερωθεί από την ιστοσελίδα της Πρακτικής της Σχολής για το τι θα πρέπει να προσκομίσουν στο κεντρικό γραφείο Πρακτικής μετά τη λήξη της Πρακτικής ΙΙ σας παραθέτω το αντίστοιχο τμήμα από τις οδηγίες. Το αρχείο που πρέπει να συμπληρωθεί υπάρχει στην ιστοσελίδα της Πρακτικής της Σχολής αλλά θα το ανεβάσω και στα έγγραφα στο mycourses.

Α. Κούρτης

“Ο φοιτητής υποχρεούται να απασχολείται καθημερινώς επί της προσυμφωνηθείσας θεματικής περιοχής και να ακολουθεί το πρόγραμμα εργασιών της επιχείρησης και τις υποδείξεις του υπευθύνου της επιχείρησης για τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας του. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Π.Α., ο αντίστοιχος Επόπτης (μέλος ΔΕΠ) βρίσκεται σε επαφή με τον υπεύθυνο της επιχείρησης για τον έλεγχο της πορείας του φοιτητή και την καθοδήγηση της εργασίας του ενώ κατά περιπτώσεις πραγματοποιούνται επισκέψεις των εποπτών καθηγητών στους φορείς υποδοχής προκειμένου να γίνει έλεγχος της διεξαγωγής της Π.Α. ΙΙ των φοιτητών.

Το αργότερο εως 10 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της Π.Α. ΙΙ (έως τις 10 Σπτεμβρίου) οι φοιτητές καταθέτουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ, τα παρακάτω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η ως ανω προθεσμία εμπίπτει στο χρονικό διάστημα που το ΕΜΠ είναι κλειστό λόγω θερινών διακοπών, η ημερομηνία αυτή μετατίθεται την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας του Ιδρύματος.”

  • Tη “Βεβαίωση Εκτέλεσης Π.Α. ΙΙ”εις διπλούν πρωτότυπη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Φ.Υ. στον οποίο πραγματοποιήθηκε η Π.Α. ΙΙ. Στη βεβαίωση αυτή αναφέρονται τα αναλυτικά στοιχεία του Φ.Υ., η χρονική περίοδος απασχόλησης του φοιτητή καθώς και το αντικείμενο της εργασίας του κατά τη διάρκεια παραμονής του. Συμπληρώνονται όλα τα ζητούμενα στοιχεία ενώ υπογράφονται από τον επιβλέποντα μηχανικό της εταιρείας με μπλε στυλό (όχι μαύρο) και σφραγίζονται με σφραγίδα της εταιρείας και όχι του μηχανικού στα υποδεικνυόμενα σημεία.
  • Tο “Καθημερινό Δελτίο Εργασίας”όπου αναφέρονται σε καθημερινή βάση αναλυτικά οι εργασίες του φοιτητή. Οι σπουδαστές που μεταβαίνουν εκτός Αττικής πρέπει να αναφέρουν όλες τις ημέρες (και τα σαββατοκύριακα) στο Καθημερινό δελτίο Εργασίας, ενώ εκείνοι που παραμένουν εντός Αττικής, μόνον τις ημέρες που εργάστηκαν (καθημερινές)
  • Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο συντάσσεται από τον σπουδαστή, έκτασης όχι μικρότερης των 3 σελίδων, στο οποίο θα αναφέρεται ο Φορέας Υποδοχής και σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας του, καθώς και το αντικείμενο εργασιών του σπουδαστή κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του.
  • Παραστατικά Οδοιπορικών (όσοι φοιτητές διαθέτουν)
  • Παραστατικά Διαμονής (όσοι φοιτητές διαθέτουν)
  • MONO την ημέρα λήξης ή την επόμενη ημέρα της λήξηςτης πρακτικής του άσκησης οι σπουδαστές θα επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa προκειμένου να συμπληρώσουν όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εξόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο.
Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ